សាច់ញាតិ​បុរស​ខ្មែរ​ក្រោម​ដែល​អាជ្ញាធរ​វៀតណាម​ចាប់ខ្លួន​ករណី​ជម្លោះដីធ្លី​សម្រេច​ពឹង​មេធាវី​ដើម្បី​ជួយ​ការពារ​យុត្តិធម៌​។ ចំណែក​សហគមន៍​ខ្មែរ​ក្រោម​ថា ការ​រក​មេធាវី​ជួយ​ការពារ​ក្ដី​ជា​ជម្រើស​មួយ​ដែរ ប៉ុន្តែ​សហគមន៍ មិនសូវ​សង្ឃឹមថា នឹង​ទទួល​បាន​យុត្តិធម៌​នោះ

សាច់ញាតិ​បុរស​ខ្មែរ​ក្រោម​ដែល​អាជ្ញាធរ​វៀតណាម​ចាប់ខ្លួន​ករណី​ជម្លោះដីធ្លី​សម្រេច​ពឹង​មេធាវី​ដើម្បី​ជួយ​ការពារ​យុត្តិធម៌​។ ចំណែក​សហគមន៍​ខ្មែរ​ក្រោម​ថា ការ​រក​មេធាវី​ជួយ​ការពារ​ក្ដី​ជា​ជម្រើស​មួយ​ដែរ ប៉ុន្តែ​សហគមន៍ មិនសូវ​សង្ឃឹមថា នឹង​ទទួល​បាន​យុត្តិធម៌​នោះ

សាច់ញាតិ​បុរស​ខ្មែរ​ក្រោម​ដែល​អាជ្ញាធរ​វៀតណាម​ចាប់ខ្លួន​ករណី​ជម្លោះដីធ្លី​សម្រេច​ពឹង​មេធាវី​ដើម្បី​ជួយ​ការពារ​យុត្តិធម៌​។ ចំណែក​សហគមន៍​ខ្មែរ​ក្រោម​ថា ការ​រក​មេធាវី​ជួយ​ការពារ​ក្ដី​ជា​ជម្រើស​មួយ​ដែរ ប៉ុន្តែ​សហគមន៍ មិនសូវ​សង្ឃឹមថា នឹង​ទទួល​បាន​យុត្តិធម៌​នោះ

2020-06-15 17:35:00 21 hits


សាច់ញាតិ​បុរស​ខ្មែរ​ក្រោម​ដែល​អាជ្ញាធរ​វៀតណាម​ចាប់ខ្លួន​សម្រេច​រក​មេធាវី​ជួយ​ការពារ​យុត្តិធម៌

សាច់ញាតិ​បុរស​ខ្មែរ​ក្រោម​ដែល​អាជ្ញាធរ​វៀតណាម​ចាប់ខ្លួន​សម្រេច​រក​មេធាវី​ជួយ​ការពារ​យុត្តិធម៌

សាច់ញាតិ​បុរស​ខ្មែរ​ក្រោម​ដែល​អាជ្ញាធរ​វៀតណាម​ចាប់ខ្លួន​សម្រេច​រក​មេធាវី​ជួយ​ការពារ​យុត្តិធម៌

2020-06-11 17:31:00 17 hits


រដ្ឋាភិបាល​គ្រោង​កាត់​បន្ថយ​ចំណាយ​ថវិកា​ជាតិ​មក​ត្រឹម​ជិត ៤​ពាន់​លាន​ដុល្លារ​នៅ​ឆ្នាំ​ក្រោយៗ

រដ្ឋាភិបាល​គ្រោង​កាត់​បន្ថយ​ចំណាយ​ថវិកា​ជាតិ​មក​ត្រឹម​ជិត ៤​ពាន់​លាន​ដុល្លារ​នៅ​ឆ្នាំ​ក្រោយៗ

រដ្ឋាភិបាល​គ្រោង​កាត់​បន្ថយ​ចំណាយ​ថវិកា​ជាតិ​មក​ត្រឹម​ជិត ៤​ពាន់​លាន​ដុល្លារ​នៅ​ឆ្នាំ​ក្រោយៗ

2020-06-15 17:24:00 19 hits


សមាគម​​ខ្មែរ​ក្រោម​​ស្នើ​​រដ្ឋា​ភិបាល​​ជួយ​​អន្តរា​គមន៍​​ក្រោយ​​អាជ្ញា​ធរ​​វៀត​ណាម​​ចាប់​​បុរស​​ម្នាក់​​ជុំវិញ​​ជម្លោះ​ដី​ធ្លី​​

សមាគម​​ខ្មែរ​ក្រោម​​ស្នើ​​រដ្ឋា​ភិបាល​​ជួយ​​អន្តរា​គមន៍​​ក្រោយ​​អាជ្ញា​ធរ​​វៀត​ណាម​​ចាប់​​បុរស​​ម្នាក់​​ជុំវិញ​​ជម្លោះ​ដី​ធ្លី​​

សមាគម​​ខ្មែរ​ក្រោម​​ស្នើ​​រដ្ឋា​ភិបាល​​ជួយ​​អន្តរា​គមន៍​​ក្រោយ​​អាជ្ញា​ធរ​​វៀត​ណាម​​ចាប់​​បុរស​​ម្នាក់​​ជុំវិញ​​ជម្លោះ​ដី​ធ្លី​​

2020-06-15 18:20:00 42 hits


អាល្លឺម៉ង់​ផ្តល់​ហិរញ្ញប្បទាន​ឥត​សំណង​ដល់​កម្ពុជា $១៤,៦ លាន

អាល្លឺម៉ង់​ផ្តល់​ហិរញ្ញប្បទាន​ឥត​សំណង​ដល់​កម្ពុជា $១៤,៦ លាន

អាល្លឺម៉ង់​ផ្តល់​ហិរញ្ញប្បទាន​ឥត​សំណង​ដល់​កម្ពុជា $១៤,៦ លាន

2020-06-10 18:19:00 24 hits


 ​បញ្ហា​វិវាទ​ដីធ្លី​​នៅ​ខេត្ត​ព្រះសីហនុ​ជា​កង្វល់​មួយ​ហើយ​អាជ្ញាធរ​កំពុង​ខំ​ដោះស្រាយ

​បញ្ហា​វិវាទ​ដីធ្លី​​នៅ​ខេត្ត​ព្រះសីហនុ​ជា​កង្វល់​មួយ​ហើយ​អាជ្ញាធរ​កំពុង​ខំ​ដោះស្រាយ

​បញ្ហា​វិវាទ​ដីធ្លី​​នៅ​ខេត្ត​ព្រះសីហនុ​ជា​កង្វល់​មួយ​ហើយ​អាជ្ញាធរ​កំពុង​ខំ​ដោះស្រាយ

2020-06-11 18:17:00 42 hits


ព័ត៌មាន​បឋម​៖ មហាផ្ទៃ​ថា គ្មាន​ឈ្មោះ Wanchalearm រស់នៅក្នុង​សណ្ឋាគារ មុនពេល​បាត់​ខ្លួន​ទេ

ព័ត៌មាន​បឋម​៖ មហាផ្ទៃ​ថា គ្មាន​ឈ្មោះ Wanchalearm រស់នៅក្នុង​សណ្ឋាគារ មុនពេល​បាត់​ខ្លួន​ទេ

ព័ត៌មាន​បឋម​៖ មហាផ្ទៃ​ថា គ្មាន​ឈ្មោះ Wanchalearm រស់នៅក្នុង​សណ្ឋាគារ មុនពេល​បាត់​ខ្លួន​ទេ

2020-06-11 18:15:00 42 hits


លោក ស ខេង ប្រាប់​​មន្ត្រី​​កុំ​​ឱ្យ​មើល​ស្រាល​​បញ្ហា​​អយុត្តិ​ធម៌​​សង្គម​​

លោក ស ខេង ប្រាប់​​មន្ត្រី​​កុំ​​ឱ្យ​មើល​ស្រាល​​បញ្ហា​​អយុត្តិ​ធម៌​​សង្គម​​

លោក ស ខេង ប្រាប់​​មន្ត្រី​​កុំ​​ឱ្យ​មើល​ស្រាល​​បញ្ហា​​អយុត្តិ​ធម៌​​សង្គម​​

2020-06-11 18:14:00 37 hits


លោក វ៉ា គឹមហុង ឲ្យ​វៀតណាម​ពិនិត្យ​កន្លែង​បោះតង់ និង​រើ​តង់​ចេញ

លោក វ៉ា គឹមហុង ឲ្យ​វៀតណាម​ពិនិត្យ​កន្លែង​បោះតង់ និង​រើ​តង់​ចេញ

លោក វ៉ា គឹមហុង ឲ្យ​វៀតណាម​ពិនិត្យ​កន្លែង​បោះតង់ និង​រើ​តង់​ចេញ

2020-06-11 18:13:00 42 hits


លោក​ ប្រាក់ សុខុន ប្រាប់​អូស្ត្រាលី​ថា កម្ពុជា​មិន​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​មាន​មូលដ្ឋាន​យោធា​បរទេស​លើ​ទឹកដី​ខ្លួន​ឡើយ

លោក​ ប្រាក់ សុខុន ប្រាប់​អូស្ត្រាលី​ថា កម្ពុជា​មិន​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​មាន​មូលដ្ឋាន​យោធា​បរទេស​លើ​ទឹកដី​ខ្លួន​ឡើយ

លោក​ ប្រាក់ សុខុន ប្រាប់​អូស្ត្រាលី​ថា កម្ពុជា​មិន​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​មាន​មូលដ្ឋាន​យោធា​បរទេស​លើ​ទឹកដី​ខ្លួន​ឡើយ

2020-06-11 18:11:00 49 hits


កំណែទំរង់ការបោះឆ្នោត

ឃ្លាំមើលតំណាងរាស្ត្រលើ Android​

សម្លេងម្ចាស់ឆ្នោតលើ Android​

ផែនទី​លទ្ធផល​បោះឆ្នោត​

ភាពមិនប្រក្រតីនៃការបោះឆ្នោត​ឆ្នាំ២០១៣​

...

ស្តាប់​ការ​ផ្សាយ​វិទ្យុសម្លេង​សង្គម​ស៊ី​វិល​​ តាម​ប្រព័ន្ធអ៊ិនធើ​ណែតVOC Radio Broadcast  7:30AM​-​8:30AM
VOC on Ustream

Ask the Candidate​

COMFREL FACEBOOK PAGE​ប្រភពព័ត៌មានបោះឆ្នោតផ្សេងៗ

គណៈកម្មាការដើម្បីការបោះ​ឆ្នោត​ដោយ​សេរីនិង​យុត្តិធម៌​នៅកម្ពុជា គណៈកម្មាធិការ​ជាតិ​រៀប​ចំ​ការ​បោះ​ឆ្នោត គណៈ​កម្មាធិការ​អព្យាក្រឹត និងយុត្តិធម៌ ដើម្បីការបោះ​ឆ្នោត​ដោយ​សេរី​ និងត្រឹម​ត្រូវ​នៅកម្ពុជា NDI_logo IRI_logo afrel_logo idea_logo CPP_logo SRP_logo Human Rights Party Norodom Ranariddh Party វិទ្យុអាស៊ីសេរី សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក សំលេងសង្គម​ស៊ី​វិល (VOC) វិទ្យុភាសារបារាំងអន្តរជាតិ Phnom-Penhpost ដើមអម្ពិល kampucheathmey kohsantepheap_logo CEN
Power by:
Butterflywrk គណៈកម្មាការដើម្បីការបោះ​ឆ្នោត​ដោយ​សេរីនិង​យុត្តិធម៌​នៅកម្ពុជា